Міністерство юстиції України

Лохвицьке районне управління юстиції

Розслідування випадків настання безробіття

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЛОХВИЦЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

«Розслідування випадків настання безробіття»

Лохвиця

2012

Дані методичні рекомендації  підготовлено для використання в практичній роботі керівниками, юридичними службами, відповідальними працівниками органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій.

Підготував:

Горошко О.М. – провідний спеціаліст Лохвицького районного управління юстиції

Розслідування страхових випадків здійснюється відповідно Порядку розслідування страхових випадків та обгрунтованості виплати матеріального забезпечення безробітним, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Державної податкової адміністрації України від 13.02.2009 р. № 60/62 та постановою Правління Пенсійного фонду України від 13.02.2009 року № 7-1, Методичних рекомендацій щодо механізму проведення розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», затверджених наказом Державного центру зайнятості від 27.08.2007 року №61, та відповідних роз’яснень Державного центру зайнятості, що стосуються розслідування страхових випадків.

Розслідування згідно з вищезазначеним Порядком здійснюється шляхом проведення  перевірки  достовірності  даних,  які  є підставою для
надання особі статусу  безробітної  та  виплати  їй  матеріального забезпечення,   що  зазначені  в  документах,  поданих  особою  до державної служби зайнятості під  час  її  реєстрації  та  протягом
періоду перебування особи на обліку як безробітної.

1. Підстави для проведення перевірки

Перевірка проводиться районними,  міськрайонним та міськими центрами  зайнятості,  на  які  покладено виконання   функцій  робочих  органів  виконавчої  дирекції  Фонду загальнообов'язкового державного соціального  страхування  України на   випадок  безробіття,  за  місцем  реєстрації роботодавця  як платника внесків на загальнообов'язкове соціальне  страхування  на випадок безробіття  у разі якщо:

- подані застрахованою  особою  документи  дають  їй  право  на одержання  допомоги  по  безробіттю  відповідно  до частини першої
статті  22  Закону  України  "Про   загальнообов'язкове   державне
соціальне страхування на випадок безробіття";

- особа, яка одержує допомогу по безробіттю  та  не  може  бути працевлаштована  у зв'язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи,  виявила бажання отримати залишок належної їй допомоги  по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності;

- центром зайнятості  розглядається  питання  про   направлення особи, яка має вищу освіту і перебуває на обліку як безробітна, на перепідготовку для отримання другої вищої освіти за рахунок коштів
Фонду  загальнообов'язкового  державного соціального  страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд);

- під час  перебування особи на обліку як безробітної надійшла інформація від державних органів, підприємств, установ,  організацій  чи громадян про обставини,  що впливають на умови виплати матеріального  забезпечення  та  надання  соціальних послуг  безробітній  особі,  яка  відрізняється  від  поданих  нею відомостей,  або  така  інформація  розміщена  в  засобах  масової інформації.

2. Шляхи проведення перевірки достовірності даних

З метою проведення розслідування страхових випадків державна служба зайнятості взаємодіє з:

- Державною податковою адміністрацією України шляхом обміну  інформацією  про  отримані  особами,  які перебувають на обліку в державній службі зайнятості як безробітні, доходи від провадження підприємницької діяльності, виконання робіт за трудовим договором,  у тому  числі  за  сумісництвом,  під  час роботи   за   кордоном,   виконання   робіт  (надання  послуг)  за цивільно-правовими договорами,  одержання стипендії тощо.

-  Пенсійним  фондом України шляхом обміну інформацією про отримання  особами,  які перебувають на обліку в державній службі зайнятості як безробітні пенсії за віком, зокрема за вислугу років та пенсії по інвалідності, наявність різниці між сумою доходу, зазначеного роботодавцем у Довідці про середню заробітну плату, та сумою доходу, відомості про який має Пенсійний фонд України.

 Обмін інформацією між  Державним центром зайнятості,  Державною  податковою адміністрацією України та Пенсійним  фондом  України  як  центральними  органами  виконавчої влади здійснюється  відповідно Порядку обміну інформацією між Державною податковою адміністрацією України, Пенсійним фондом України та Державним центром зайнятості, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Державною податковою адміністрацією України від 12.07.2006 р.№259/407 та Постановою правління Пенсійного Фонду України від 12.07.2006 р. №9-3 шляхом автоматизованого міжвідомчого інформаційного обміну даними між Пенсійним фондом України, Державною податковою адміністрацією України та Державним центром зайнятості за узгодженими та затвердженими протоколами, що встановлюють форму, структуру, механізми обміну інформацією.

- Державним реєстратором шляхом звіряння наданої особою інформації з відомостями,  наявними у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Обмін інформацією  здійснюється між центрами  зайнятості  та  державними реєстраторами згідно Порядку  взаємодії  суб'єктів інформаційного  обміну  щодо  надання та використання відомостей з
Єдиного   державного   реєстру   юридичних   осіб   та    фізичних осіб - підприємців, затвердженого наказом Держпідприємництва,  ДПА, Держкомстату від 07.12.2005 №121/560/406,  постановою правління Пенсійного   фонду   України   від  07.12.2005 №23-3,  постановою  правління  Фонду  загальнообов'язкового державного  соціального  страхування  на  випадок  безробіття від 07.12.2005 №368.

- Державним департаментом  нагляду  за  додержанням  законодавства  про  працю, контрольно-ревізійними органами цільового використання коштів Фонду шляхом використання даних зазначених установ;

- роботодавцями шляхом проведення перевірки достовірності даних зазначених у Довідці про середню заробітну плату та записів у трудовій книжці безпосередньо на  підприємстві,  установі,
організації та у фізичної особи, яка використовує найману працю, у порядку, встановленому законодавством.

Перевірка достовірності даних, які є підставою для надання особі   статусу   безробітної   та   виплати   їй матеріального забезпечення, починається з включення даних про особу, що підлягає перевірці, до встановленої форми запиту до Державної податкової адміністрації України та Пенсійного фонду України.

Враховуючи введення в дію механізму обміну на державному рівні інформацією між Державним центром зайнятості, Державною податковою адміністрацією України та Пенсійним фондом України та систематичне  надходження до центрів зайнятості відповідей з ДПА та ПФУ, потреби в направленні до роботодавців письмових запитів щодо підтвердження даних довідки про середню заробітну плату немає. Перевірка достовірності даних, які є підставою для надання особі   статусу   безробітної   та   виплати   особі    матеріального забезпечення, проводиться центрами зайнятості шляхом взаємодії з вищезазначеними установами.

Лише з метою отримання додаткової інформації або у разі встановлення, після обміну інформацією з ДПА та ПФУ, недостовірності даних, на підставі яких особі надано статус безробітної та право на виплату  матеріального забезпечення, центр зайнятості звертається до роботодавця з письмовим запитом про підтвердження даних Довідки та записів у трудовій книжці, які є підставою для надання особі статусу безробітного та призначення їй матеріального забезпечення на випадок безробіття, або проводить перевірку даних безпосередньо у роботодавця.

При визначенні способу перевірки достовірності даних Довідки про середню заробітну плату (дохід) осіб, які виявили бажання отримати залишок допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності, слід керуватися п.3 Методичних рекомендацій щодо механізму проведення розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення відповідно Закону України ,,Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття“, затверджених наказом Державного центру зайнятості від 27.08.2007 року №61, та п.3 Методичних рекомендацій щодо організації працевлаштування безробітних шляхом залучення до підприємницької діяльності з виплатою допомоги по безробіттю одноразово.

При виявлені в ході проведеного розслідування страхових випадків недостовірності даних, поданих безробітним, що впливають на умови виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття,окрім роботи з ПОУ та іншими установами необхідно обов’язково проводити  відповідну роботу з безробітними шляхом запрошення останніх до центру зайнятості для з’ясування всіх обставин та отримання письмових пояснень щодо виявлених фактів (при потребі).

3. Діяльність по взаємодії з державним реєстратором та своєчасному опрацюванню відомостей з Єдиного   державного   реєстру   юридичних   осіб  та  фізичних осіб – підприємців

З метою упередження незаконних виплат допомоги по безробіттю перед прийняттям рішення щодо надання статусу безробітного необхідно забезпечити обов’язкову звірку даних громадянина з відомостями з Єдиного   державного   реєстру   юридичних   осіб  та  фізичних осіб – підприємців, які надходять до центрів зайнятості щоденно. Звірка проводиться по ідентифікаційному коду особи в реєстрі «Підприємства».   

З метою оперативного виявлення осіб, які на день реєстрації в службі зайнятості не припинили приватну підприємницьку діяльність або в період перебування у статусі безробіття її зареєстрували, необхідно забезпечити щоденний контроль нових даних з Єдиного   державного   реєстру   юридичних   осіб  та  фізичних осіб – підприємців. При цьому, перевірку необхідно здійснювати як у відкритих, так і у закритих картках.

Для забезпечення системної роботи в даному напрямку та ефективного використання отриманої інформації від державного реєстратора необхідно обов’язково визначити відповідальних осіб, на яких буде покладено зазначені функції.

Запити до державних реєстраторів на паперових носіях здійснюються:

- за умови надходження до центру зайнятості інформації щодо реєстрації особи приватним підприємцем, але якщо при цьому відомості  про даний факт в Єдиному   державному   реєстрі   юридичних   осіб   та  фізичних осіб - підприємців відсутні.

- з метою отримання необхідних відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців щодо державної реєстрації підприємницької діяльності протягом останніх 24 місяців до дня надання статусу безробітного особи, яка виявила бажання отримати допомогу по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності,  у разі неможливості здійснення такої перевірки через відсутність необхідної інформації у базі ЄІАС.

4. Діяльність центрів зайнятості щодо перевірки (звірки) достовірності поданої безробітним інформації про середню заробітну плату у разі отримання ним допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності

Відповідно пункту 3 статті 35 Закону України ,,Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття“ та  пункту 26 Порядку обчислення  середньої  заробітної плати (доходу)  для  розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним   страхуванням,   затвердженого   постановою   Кабінету Міністрів  України  від 26 вересня 2001 № 1266 (із змінами), робочі органи виконавчих дирекцій фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування мають право перевіряти обґрунтованість видачі Довідок про середню заробітну плату, достовірність зазначених у них відомостей шляхом звіряння даних, зазначених у довідках, з відомостями про нараховану заробітну плату безпосередньо на підприємствах, установах та організаціях або у  фізичної особи, яка використовує найману працю.

Перевірка (звірка) проводиться працівником відділу по роботі з роботодавцями базового центру зайнятості стосовно достовірності даних зазначених у Довідці про середню заробітну плату безпосередньо на підприємстві, установі та організації або у фізичної особи, яка використовує найману працю, за якими працівник закріплений.

У разі неможливості здійснити перевірки (звірки) безпосередньо у роботодавця (у тому числі, якщо роботодавець знаходиться за межами регіону), спеціаліст по роботі з роботодавцями у електронному вигляді формує і роздруковує на паперовому носії запит до роботодавця про підтвердження даних Довідки, які є підставою для призначення особі матеріального забезпечення на випадок безробіття. Запит на паперовому носії супроводжується листом у друкованому вигляді.

В разі відсутності відповіді від роботодавця протягом 1 місяця, відсутності роботодавця за вказаною адресою тощо формується письмове звернення до центру зайнятості за місцем знаходження роботодавця з проханням здійснити перевірку достовірності даних безпосередньо у роботодавця.  При цьому, до звернення додається копія Довідки про середню заробітну плату, яка перевіряється.

У разі, якщо на момент здійснення перевірки роботодавець ліквідований, формується письмове звернення до архіву.

Результати перевірки (звірки), які проводяться безпосередньо у роботодавця, або результати отриманої інформації на запит центру зайнятості, оформляються спеціалістами по роботі з роботодавцями Актом. У разі отримання інформації на запит така інформація додається до Акту розслідування страхових випадків.

До особової справи безробітного додаються матеріали перевірки на підприємстві або відповідь роботодавця на запит центру зайнятості.

Питання одноразової  виплати допомоги по безробіттю розглядається за наявності результатів перевірки достовірності даних, що були підставою для надання особі статусу безробітного та виплати особі матеріального забезпечення (у разі встановлення факту подання недостовірних даних з вини роботодавця - після отримання  достовірних даних), та результатів перевірки щодо реєстрації особою підприємницької діяльності протягом останніх 24 місяців до настання безробіття.

5. Діяльність центрів зайнятості щодо розслідування страхових випадків у разі, якщо особа працювала на підприємстві, яке знаходиться за межами регіону.

У разі, якщо за результатами звірки з ДПА, ПФУ або іншими установами встановлено факт недостовірності даних, поданих особою до центру зайнятості,  або належності безробітної особи до категорії зайнятих, і при цьому особа працювала на іногородньому підприємстві, перевірку достовірності даних необхідно здійснювати шляхом надсилання роботодавцю письмового запиту до якого додається витяг з відомостей, що містяться у відповідях ДПА, ПФУ тощо, експортований в Excel.

В разі відсутності відповіді від роботодавця протягом 1 місяця,відсутності роботодавця за вказаною адресою, відсутності можливості отримати підтвердження достовірності даних за наслідками вжитих центром зайнятості заходів, формується письмове звернення до центру зайнятості за місцем знаходження роботодавця з проханням здійснити перевірку достовірності даних безпосередньо у роботодавця. При цьому, до звернення додається витяг з відомостей, що містяться у відповідях  ДПА, ПФУ тощо, на підставі яких прийнято рішення про проведення додаткової перевірки.

Начальник управління

Білашенко Вікторія Вікторівна

Білашенко Вікторія Вікторівна

Приватні нотаріуси

Адміністративні послуги

Архів новин управління

Вересень
Пн 05121926
Вт 06132027
Ср 07142128
Чт0108152229
Пт0209162330
Сб03101724 
Нд04111825 

Районна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення

Систематизація законодавства

Конкурс адвокатів

Інформація для громадян, які приїхали з АРК та м.Севастополь

Конкурс адвокатів

конкурс адвокатів

Електронні сервіси Міністерства юстиції України

servis0.jpg